GDPR

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING Koninklijk Werk Volkstuinen Gentbrugge v.z.w.De vzw Koninklijk

De vzw Koninklijk Werk Volkstuinen Gentbrugge, hierna “de vereniging”, wil U
informeren over de persoonsgegevens die zij verzamelt en hoe zij ermee omgaat.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige en vroegere leden,
deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze
activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers …
Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening
EU2016/679, hierna AVG) zal de vereniging
• uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor zij werden verstrekt;
• de technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor het beheer, voor ledenadministratie, voor
ledenbladen, voor dienstverlening aan leden en derden, het bekomen van subsidies en
sponsoring, het naleven van wettelijke verplichtingen (inzake fiscaliteit, rechtspersonen…),
de vrijwilligerswerking, de jeugdwerking, de pedagogische projecten …
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens
verwerken:
– identiteitsgegevens: alle vermeldingen bij uitlezing van de identiteitskaart;
– contactgegevens: telefoonnummers, e-mailadressen, …
– bankrekeningnummers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De verwerking van de persoonsgegevens en de mededeling aan derden gebeurt uitsluitend voor de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt.Aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Bewaartermijn
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
doelstellingen waarvoor zij werden verkregen en voor naleving van de wettelijke
verplichtingen.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage of op verbetering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. U heeft het recht uw gegevens te laten wissen wanneer is voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 17 AVG.
Voor alle vragen in verband met deze privacyverklaring kan u terecht op onderstaand adres.

Recht op afbeelding
Leden en hun gasten die deelnemen aan activiteiten van de vereniging die plaatsvinden op
een publieke plaats worden geacht stilzwijgend toe te stemmen met groepsfoto- en video-opnames
en met het gebruik ervan.

vzw Koninklijk Werk Volkstuinen Gentbrugge,
Boswachtersstraat 42
9050 Gentbrugge
telefoon: 0498/933331
e-mail: volkstuinen-gentbrugge@telenet.

GDPRVolkstuinVersie2018_9 downloadversie